Adli Yeminli Tercüman Nedir?

Adli Yeminli Tercüman;

Adalet Komisyonları huzurunda yemin ederek adli yemin belgesi/bilirkişilik belgesi alan tercümanlar “Adli Yeminli Tercüman” ve “Tercüman Bilirkişi” olur.

Yeminli Tercüman Olmak İçin Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türk vatandaşı olmak,
  Başvuru tarihinde fiil ehliyetine (ayırt etme gücü olmak, reşit olmak, kısıtlı olmamak) sahip olmak,
 • En az ilkokul mezunu olmak,
  Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Devlete ve kurumlarına karşı işlenen suçlardan (aftan faydalanmış veya hüküm ertelenmiş olsa dahi), Terörle Mücadele Kanununu kapsamındaki suçlar, basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs / kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü veya hüküm ertelenmiş olmamak,
 • Memuriyetten veya meslekten disiplin nedeni ile çıkarılmamış; meslek icrasından yasaklanmamış olmak,
 • Başvuru yaptığı komisyonun il sınırları içerisinde olmak veya bu sınırlar içinde çalışmak,
 • Başka komisyonun listesinde olmamak,
noter onaylı yeminli tercüme

Yeminli Tercüman Olmak İçin Hangi Belgeler Gerekir?

 • Tercüman Bilirkişi Başvuru Formu (Banka şubesi ve IBAN bilgileri eklenmeli),
 • Bankadan alınacak iban bilgilerini gösterir belge,
 • T.C. Kimlik No beyanı (Resmi makamlarca verilen nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport fotokopisi)
 • Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet üzerinden e-imzalı olarak alabilirsiniz.),
 • İkametgah (yerleşim yeri) belgesi (e-devlet üzerinden e-imzalı olarak alabilirsiniz),
 • Tercüman Bilirkişi olmak istediği dil(ler)i bildiğini gösterir diploma, ruhsatname, sertifikanın aslı veya komisyonca onaylanmış örneği; bu belgelerin olmaması halinde adli yeminli tercümanlık yapabilecek kadar dil bildiğinin yazılı beyanı, (Beyan, her dil için ayrıca yazılacaktır.)
 • 1 adet vesikalık fotoğraf (sadece başvuru formuna yapıştırılacaktır)
 • Eğitim durumunu gösterir belge (aslı veya komisyonca onaylanmış örneği),
 • Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden e-imzalı olarak alabilirsiniz),
 • Memuriyetten veya meslekten disiplin nedeni ile çıkarılmamış; meslek icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge, (Çalışanlar, çalıştığı kurum veya meslek odasından alabilir; çalışmayanlar bu durumda olmadıklarını beyan eden dilekçe verebilir),

** Önceki yıl Tercüman Bilirkişi Listesinde kayıtlı olanların mezuniyet durumunu gösterir belge hariç diğer belgeleri tekrar ibraz etmesi gerekir. 

adli yeminli tercüman

Adli Yeminli Tercümanlığa Ne Zaman Başvurulur?

Başvuru Usulü Hakkında

Adli yargı ilk derece mahkemeleri Adalet komisyonlukları, her yıl 15 Ekime kadar başvuru zamanlarını ve gerekli isterleri yayınlamaktadır. İl Adliyelerinin web sayfalarını (iladı.adalet.gov.tr) duyuruları takip edebilirsiniz.

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Kominisyonluklarınca genellikle:

* 15-31 Ekim tarihleri arasında başvurular toplanır,

* 30 Kasıma kadar başvurular değerlendirilir

* Aralık ayı içerisinde (genellikle ilk iki haftasında) yemin edilir. (İlk defa başvuranların veya kendi isteği ile listeden ayrıların yemin etmesi gerekir.)

**İl ve yıla göre zamanlar değişebilmektedir.

Tercüman Bilirkişi Başvurusu için gerekli belgeleri hazırlayarak şahsen Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarına veya mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına başvurabilirsiniz. Başvuruları uygun görülenlerin listesi adliye divanhanesine ve web sayfasında yayınlanır. Listede yayınlanan adaylar Adalet Komisyonları huzurunda toplu olarak yemin eder.

Adli Yemin Geçerlilik Süresi Ne kadar?

Tercüman bilirkişilik süresi 1 yıldır. Her yıl yeniden başvurular toplanarak Adli Yeminli Tercüman listesi yenilenir.

Adli Yemin Her Yerde Geçerli Mi? 

Herhangi bir ilde Adli Yeminli Tercüman olan kişi o yıl Türkiye’nin herhangi bir yerinde Tercüman Bilirkişilik yapabilir.

ONAT’ta Tercümanlık Süreci

Tercümanlarımızı nasıl seçiyoruz?

Profesyonel Tercüman ekibimizi kurarken ön başvuru sürecini başarıyla tamamlamış adaylar arasından sektöre ve uzmanlık alanlarına göre değerlendirme yapıyoruz.

Çeviri testlerini tamamlayan her tercümanımız teslim ettiği her proje sonrası; zaman ve hata oranı üzerinden puanlamaya tabi tutuluyor. Ortalama puanı ONAT Yapay Zeka algoritmalarının üzerinde değerlendirilen Tercümanlar ekibimizin bir parçası haline geliyor.

ONAT Tercümanı olmak ister misiniz?

Adalet, fırsat eşitliği, destek, hoşgörü, güven. Aynı dilden mi konuşuyoruz? Aşağıdaki başvuru formunu doldurarak ilk adımı atabilirsiniz.

Mütercim Tercümanlık başvurusu için;

Başvuru Formu

Kaynak:

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 05.03.2013 ve tarihli 28578 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik”, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu.

Sık Sorulan Sorular

Adli Yemin Geçerlilik Süresi Ne kadar?

Tercüman bilirkişilik süresi 1 yıldır. Her yıl yeniden başvurular toplanarak Adli Yeminli Tercüman listesi yenilenir.

Adli Yemin Her Yerde Geçerli Mi?

Herhangi bir ilde Adli Yeminli Tercüman olan kişi o yıl Türkiye’nin herhangi bir yerinde Tercüman Bilirkişilik yapabilir.

Adli Yeminli Tercüman Bilirkişi Listesine nasıl ulaşabilirim?

Adli Yeminli Tercüman Bilirkişi listeleri her yıl 31 Aralık tarihine kadar İl Adliyelerinin web sayfalarını (iladı.adalet.gov.tr) yayınlanır.

Yeminli Tercüman Olmak Bana Ne Kazandırır?

Çeviri ve tercüme iş hacminizi ve gelirinizi artırabilirsiniz.

Yeminli Tercüman Bilirkişi Nerelerde Tercüme Yapabilir?

Adli Yeminli Tercüman Bilirkişinin Tercüme yapabileceği bazı yerler şunlardır: Mahkemelerde taraflardan biri Türkçe bilmiyorsa; Soruşturma esnasında tarafların dinlenmesi, İddia ve savunma ile ilgili ana hususların tercümesi, İddianamenin anlatılması, Duruşma Kaydı Çözümleme / Deşifre İşlemi ve çevirisi aşamalarında tercüme yapabileceği gibi Tapuda taraflardan biri Türkçe bilmiyorsa ve Adli Yeminli çeviri veya tercüme isteyen diğer yerlerde tercüme yapabilirler.